kyucnongthonxua.com

NƯỚC ĐẢNG ĐẠO ĐỜI Nước để làm dân sanh cư Đảng để làm cho nước tồn tại và Đạo để làm cho đời khai th

NƯỚC - ĐẢNG - ĐẠO - ĐỜI
" Nước để làm dân sanh cư, Đảng để làm cho nước tồn tại và Đạo để làm cho đời khai thông. Nước không làm cho dân sanh cư là nước mất, Đảng không làm cho nước tồn tại là Đảng vong, và Đạo không làm cho đời khai thông là Đạo hoại. Nước phải nhắm vào dân và Đạo phải nhắm vào đời. Nước không dân thì nước không thành nước, Đảng không nước thì không thành Đảng và Đạo không đời thì không thành Đạo. Nước cho dân thì thật là nước, Đảng cho nước mới thật là Đảng và Đạo cho đời mới thật là Đạo. Không nên lấy nước làm của tư, không nên lấy Đảng làm của riêng và không nên lấy Đạo làm của mình. Nếu không lấy nước làm của tư thì nước không rối loạn, nếu không lấy Đảng làm của riêng thì Đảng không chia rẽ, và nếu không lấy Đạo làm của mình thì Đạo không lu mờ. Lấy nước làm của tư là phá hoại nước, lấy Đảng làm của riêng là phá hoại Đảng và lấy Đạo làm của mình là phá hoại Đạo. Phá hoại nước tức là hại dân, phá hoại Đảng tức là hại nước và phá hoại đạo đức là hại đời. Nếu hại dân, hại nước và hại đời, thì đâu có ý nghĩa gì gọi là nước, là Đảng là Đạo nữa. Cho nên ý tôi muốn nói là nước không làm hại dân, Đảng không làm hại nước và Đạo không làm hại đời, trái lại chỉ làm lợi dân, ích nước và cứu đời, ấy là chính nghĩa đấy. "
(Thanh Sĩ, Lá Thơ Đông Kinh)
17/01/2019
2 bình luận:
Diệp Minh Luân
17-01-2019, 02:07:45
A DI ĐÀ PHẬT
Huỳnh Song Thân
17-01-2019, 02:07:45
A Di Đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *